17
Merche Blázquez

Sant Jordi plora - San Jorge llora

Hi havia una vegada un regne molt bonic que durant anys i anys havia viscut sota l'amenaça d'un drac malvat i fastigós, fins que un valent cavaller, just quan estava a punt d'empassar-se la princesa, el va matar.

Ja en fa molts anys d'això, la gent ja ni se'n recorda. Només aquells cavallers cavallerosos hi pensen, i ho celebren regalant una rosa a la seva estimada, tal com va fer el cavaller Sant Jordi quan va salvar la princesa.

Sant Jordi, como cada any, passejava avui pel regne quan de cop i volta va sentir un crit:

—Compte amb el drac! Compte amb el drac! Amagueu-vos a l'esglèsia, que si us troba us menjarà!

Sant Jordi, tot estranyat, va dir a la gent que corria:

—No és veritat, el drac és mort, jo el vaig matar.

—Quina por, el drac és aquí!

—Que no és cert! Jo el vaig matar!

—Socors! Ja arriba, diuen que ja s'ha menjat un nen!

—Que s'ha menjat un nen? Qui ho diu això?, si el drac és mort!

—El drac, que ve el drac!

Sense fer-li cap cas, la gent seguia corrent, ensopegant els uns amb els altres i fent-se molt de mal. Fins i tot una pobre dona gran va ser trepitjada per la multitud que corria esverada fugint del... drac. I tothom, grans i petits, homes i dones, de tots els colors, van amagar-se a l'esglèsia.

A fora, plovia. Va sentir-se un tro, i un nen es va posar a plorar.

—És el drac, és el drac! Mare, tinc por!

—No tinguis por, fill meu —va dir la mare—, jo sóc aquí amb tu, i mentre estiguem aquí a l'esglèsia no ens farà res. El drac té por de la creu, no hi entrarà pas a l'esglèsia.

El nen va abraçar fort la seva mare. Va sonar un altre tro, i va tremolar molt. Una iaia al seu costat, que tenia un rosari, el va posar al coll del nen, que es va sentir protegit.

—Gràcies, senyora! No me'l treuré mai!

Altres persones que ho van veure, van pensar que era una idea genial, i tots van voler portar un rosari al coll. Aquells que no en tenien, van anar a la botiga de l'esglèsia i en van comprar. Es van esgotar les existències, fins i tot es va vendre un rosari d'or que va ser donat pel rei quan Sant Jordi va matar el drac.

A fora, seguia tronant, però la gent que s'amagava a l'esglèsia, amb el ressò de les parets de pedra, no sentia trons, sinó rugits, i agafaven fort cadascú el seu rosari per tal que la creu els protegís del... drac.

Allà van estar-se moltes hores. Al carrer, Sant Jordi va preparar la seva espasa, encara que incrèdul, per matar aquest nou drac. Va esperar sota la pluja, mirant a tot arreu, fixant-se bé en les vibracions del terra, que ell recordava perfectament haver sentit quan aquell drac se li apropava, però no va sentir res més que la remor de la pluja i els trons, cada cop més llunyans, d'aquella tempesta de primavera.

Després que va deixar de ploure, la gent encara va trigar unes quantes hores a sortir de l'esglèsia, per por a que tornés... el drac. Sant Jordi ja havia guardat la seva espasa feia estona, i anava cap a casa quan va divisar un grup d'homes que carregaven sacs i corrien cap als murs del regne, fugint.

—Ep, vosaltres! On aneu?

Els homes, en veure que els havien enxampat, van intentar còrrer més encara, però Sant Jordi, que estava en forma, era més ràpid que ells, que anaven tot carregats, i els va atrapar. ¡Quina sorpresa va endur-se en veure que als sacs portaven tot de joies que havien robat als ciutadans del regne mentre romanien amagats a l'esglèsia!

Sant Jordi ho va veure clar de seguida: els crits de que venia el drac eren una enganyifa per tal que tothom es tanqués a l'esglèsia, i així poder robar tranquil·lament. Els va prendre el botí, els va lligar de mans a l'estacada, i va anar cap a la gent, que ja sortia al carrer, per tal de retornar-los les seves pertenences.

El batlle va ser el primer a sortir, i va veure Sant Jordi abans que ell pogués dir piu.

—Mentider! El drac és viu, ens has enganyat a tots!

Al crit del batlle, la resta del poble s'hi va afegir. Tots cridaven a Sant Jordi, que intentava, sense èxit, explicar que s'equivocaven. Ràpidament van envoltar-lo, enfurits, cada cop més a prop, que no el deixaven ni respirar. Li van treure els sacs i li van lligar mans i peus per que no pogués escapar.

—Què fèies tu amb les meves joies?! —va dir una dona en trobar-les caient del sac.

—Ei, que jo no... —va intentar defensar-se, però ningú no l'escoltava.

—Lladre! Lladre! Mentider i lladre! No vas matar el drac, i ens vols robar!

Aleshores, algú va trobar els homes que Sant Jordi havia lligat a l'estacada.

—Mireu: volia segrestar als que ens han avisat del perill del drac!! Lladre! Mentider!

—Us equivoqueu, els lladres són ells! No hi ha cap drac, ells us ho han fet creure per poder-vos robar!

Però ja ningú no escoltava Sant Jordi...

—Lladre! Mentider! Fora del regne!

I així va ser com, malgrat haver estat gràcies a ell que al regne s'hi podia viure sense l'amenaça del drac, la gent va renegar de Sant Jordi i va tornar a tenir por.

I cada any, per primavera, se senten crits de «Compte amb el drac!», i la gent corre a amagar-se. Asseguren haver sentit el drac, maleeixen perquè mor gent trepitjada i, quan surten de l'amagatall, tothom troba a faltar alguna cosa a casa seva, i culpen Sant Jordi, que mai més ha pogut trepitjar el seu regne estimat.

Per això, quan el dia de Sant Jordi plou, no pensis que és mala sort. És Sant Jordi que plora per no poder tornar a veure la seva estimada. I si pares l'oïda t'adonaràs que no són rugits de drac, sinó trons, i que aquells que diuen que ve el drac són, en realitat, els que volen robar-te.


 


 

Había una vez un reino muy bonito que durante años y años había vivido bajo la amenaza de un dragón malvado y asqueroso, hasta que un valiente caballero, justo cuando estaba a punto de comerse a la princesa, lo mató.

  Ya hace muchos años de eso, la gente ya ni se acuerda. Solo aquellos caballeros caballerosos piensan en ello, y lo celebran regalando una rosa a su amada, tal como hizo el caballero San Jorge cuando salvó a la princesa.

  San Jorge, como cada año, paseaba hoy por el reino cuando de repente sintió un grito:
  —¡Cuidado con el dragón! ¡Cuidado con el dragón! ¡Escondeos en la iglesia, que si os encuentra os comerá!

  San Jorge, extrañado, dijo a la gente que corría:

  —No es verdad, el dragón está muerto, yo lo maté.

  —¡Qué miedo, el dragón está aquí!

  —¡Que no es cierto! ¡Yo lo maté!

  —¡Socorro! ¡Ya llega, dicen que ya se ha comido a un niño!

  —¿Que se ha comido a un niño? ¿Quién lo dice ?, ¡si el dragón está muerto!

  —El dragón, que viene el dragón!

   Sin hacerle ningún caso, la gente seguía corriendo, tropezando unos con otros y haciéndose mucho daño. Incluso una pobre anciana fue pisada por la multitud que corría asustada huyendo del ... dragón. Y todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, de todos los colores, se escondieron en la iglesia.

  Afuera, llovía. Se oyó un trueno, y un niño se puso a llorar.

  —¡Es el dragón, es el dragón! ¡Mamá, tengo miedo!

  —No temas, hijo mío —dijo la madre—, yo estoy aquí contigo, y mientras estemos aquí en la iglesia no nos hará nada. El dragón tiene miedo de la cruz, no entrará en la iglesia.

  El niño abrazó fuerte a su madre. Sonó otro trueno, y se echó a temblar. Una abuela, a su lado, que tenía un rosario, lo puso en el cuello del niño, que se sintió protegido.

  —¡Gracias, señora! ¡No me lo quitaré nunca!

  Otras personas que lo vieron, pensaron que era una idea genial, y todos quisieron llevar un rosario en el cuello. Aquellos que no tenían, fueron a la tienda de la iglesia y lo compraron. Se agotaron las existencias, incluso se vendió un rosario de oro que fue donado por el rey cuando San Jorge mató al dragón.

  Afuera, seguía tronando, pero la gente que se escondía en la iglesia, con el eco de las paredes de piedra, no oía truenos, sino rugidos, y cogían fuerte cada uno su rosario para que la cruz los protegiera del... dragón.

  Allí estuvieron muchas horas. En la calle, San Jorge preparó su espada, aunque incrédulo, para matar este nuevo dragón. Esperó bajo la lluvia, mirando a todas partes, fijándose bien en las vibraciones del suelo, que él recordaba perfectamente haber sentido cuando aquel dragón se le acercaba, pero no sintió nada más que el ruido de la lluvia y los truenos, cada vez más lejanos, de aquella tormenta de primavera.

  Después de dejar de llover, la gente todavía tardó varias horas en salir de la iglesia, por miedo a que volviera... el dragón. San Jorge ya había guardado su espada hacía rato, y se dirigía a su casa cuando divisó un grupo de hombres que cargaban sacos y corrían hacia los muros del reino, huyendo.

  —¡Eh, vosotros! ¿Dónde vais?

  Los hombres, al ver que los habían pillado, intentaron correr más aún, pero San Jorge, que estaba en forma, era más rápido que ellos, que iban cargados, y los atrapó. ¡Qué sorpresa se llevó al ver que los sacos contenían joyas que habían robado a los ciudadanos del reino mientras permanecían escondidos en la iglesia!

  San Jorge lo vio claro enseguida: los gritos de que venía el dragón eran un engaño para que todos se encerraran en la iglesia, y así poder robar tranquilamente. Les quitó el botín, los maniató a una estaca, y fue hacia la gente, que ya salía a la calle, con el fin de devolverles sus pertenencias.

  El alcalde fue el primero en salir, y vio a San Jorge antes de que él pudiera decir pío.

  —¡Mentiroso! ¡El dragón está vivo, nos has engañado a todos!

  Al grito del alcalde, el resto del pueblo se sumó a él. Todos gritaban a San Jorge, que intentaba, sin éxito, explicar que se equivocaban. Rápidamente, lo rodearon, enfurecidos, cada vez más cerca, que no le dejaban ni respirar. Le quitaron los sacos y le ataron manos y pies para que no pudiera escapar.

  —¿Qué hacías tú con mis joyas! —dijo una mujer al encontrarlas cayendo del saco.

  —Eh, que yo no ... —intentó defenderse, pero nadie le escuchaba.

  —¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Mentiroso y ladrón! ¡No mataste al dragón, y nos quieres robar!

  Entonces, alguien encontró a los hombres que San Jorge había atado a la estaca.

  —¡¡Mirad: quería secuestrar a los que nos han avisado del peligro del dragón!! ¡Ladrón! ¡Mentiroso!

  —¡Os equivocáis, los ladrones son ellos! ¡No hay ningún dragón, ellos os lo han hecho creer para poderos robar!

  Pero ya nadie escuchaba a San Jorge…

  —¡Ladrón! ¡Mentiroso! ¡Fuera del reino!

  Y así fue como, a pesar de que gracias a él se podía vivir en el reino sin la amenaza del dragón, la gente renegó de San Jorge y volvió a tener miedo.

Y cada año, por primavera, se oyen gritos de «¡Cuidado con el dragón!», y la gente corre a esconderse. Aseguran haber oído el dragón, maldicen porque muere gente pisoteada y, cuando salen del escondite, todo el mundo echa de menos algo en su casa, y culpan San Jorge, que nunca más ha podido pisar su reino querido.

Por eso, cuando el día de San Jorge llueve, no pienses que es mala suerte. Es San Jorge que llora por no poder volver a ver a su amada. Y si escuchas atentamente, te darás cuenta de que no son rugidos de dragón, sino truenos, y que aquellos que dicen que viene el dragón son, en realidad, los que quieren robarte.

Publicado la semana 69. 23/04/2019
Etiquetas
Dia del llibre, Día del libro, Sant Jordi, San Jorge
Compartir Facebook Twitter
Género
Relato
Año
II
Semana
17
Ranking
0 180 0